Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego: meskato.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest firma: Meskato Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, NIP 5272197309, REGON 014828679, zwana dalej: Administratorem danych.

1. Definicje.
Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: https://meskato.pl
Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

2. Sposób zbierania danych osobowych.
Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do kontaktu w odpowiedzi na pytanie lub złożenia oferty na zapytanie ofertowe.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.
Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: imię oraz adres email. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.
Podczas wizyty w serwisie, system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki – tzw. cookies.

Pliki cookies.
a. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.

b. Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

PHPSESSID – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, dzięki temu ciasteczku dowiadujemy się w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i możemy pracować nad jego doskonaleniem.
GetResponseComWebform19120 – umożliwia zapamiętanie przez system akcji wysłania zapytania z formularza kontaktowego.
catAccCookies – pozwala na zapamiętanie decyzji użytkownika o akceptacji polityki cookies w trakcie trwania wizyty w serwisie.
_utma – ciasteczko Google Analytics, pozwala określić unikalnego użytkownika serwisu
_utmz – ciasteczko Google Analytics, pozwala określić źródło odwiedzin
_vwo_uuid – cistasteczko programu VWO pozwalające określić miejsca, gdzie internauta klikał w serwisie
c. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie języka, w którym wyświetlana jest strona www.
d. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
e. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

3. Udostępnianie danych osobowych.
Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu nie są udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

4. Kontakt
Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami.

5. Zmiana danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.
Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: biuro@meskato.pl
Użytkownik ma także prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z ustawą. W tym celu powinien przesłać do Administratora danych zapytanie na piśmie.

6. Zabezpieczenie danych.
Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.
Administrator danych zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Odpowiedzialność.
Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

8. Zmiany w polityce prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób wypełniających formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) Meskato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator Pani/Pana

danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Meskato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03 – 310 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000059760, NIP:5272197309, REGON: 014828679, kapitał zakładowy w wysokości: 100.500,00 PLN (dalej Spółka lub Administrator).
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres: 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 15, e – mail: rodo@meskato.pl, lub telefonicznie: 22 838 06 20
3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę Imię, adres e-mail oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do Spółki.
4. Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej) Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców.
6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odpowiadania na złożone zapytanie przez formularz kontaktowy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.
10. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych których przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym, a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).
11. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
12. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.
13. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15. Prawo do cofnięcia zgody Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Zasada podania danych osobowych Do udzielenia odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego wymaga się podania przez Panią/Pana imienia i adresu e-mail. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez formularz kontaktowy.
17. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.