REGULAMIN PROGRAMU TARGET

 


Postanowienia ogólne
:
  1. Organizatorem programu jest spółka MESKATO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzielnej 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego   Rejestru   Sądowego  prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 000059760.
  2. Informacja o programie jest opublikowana na stronie www.meskato.pl
  3. Program jest skierowany indywidualnie do Partnerów MESKATO Sp. z o.o.
  4. Program prowadzony jest od II kwartału 2011r. Przedłużenie programu na kolejne kwartały uzależnione jest od decyzji organizatora. 
  5. Rozliczenie programu odbywać się będzie raz na kwartał - do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
  6. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby jego realizacji oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. Uczestnik który spełnił warunki przystąpienia do programu otrzyma indywidualny plan stanowiący  Załącznik do niniejszego programu w którym zostanie określony indywidualny plan sprzedażowy oraz procentowy rabat.
  8. Celem programu jest ścisłe powiązanie wielkości zakupów produktów alternatywnych dokonywanych przez Klientów zwanych w niniejszym porozumieniu także Partnerami z rabatami udzielanymi przez Organizatora na produkty KATUN.
 


Zasady programu: 
Uczestnikami Programu mogą być:
a) podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie sprzedaży które zgłosiły pisemny wniosek o udział w programie i uzyskały zgodę Organizatora na udział w programie,
b) każdy zainteresowany Klient, który w wcześniej nie współpracował z Organizatorem. 
 
 1. Każdy Partner wskazany w pkt. a po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie otrzyma załącznik do niniejszego regulaminu określający indywidualnie ustalony plan sprzedażowy produktów alternatywnych (target) do zrealizowania, przy uwzględnieniu średniej wielkości zakupów produktów alternatywnych w poprzednich okresach współpracy.
 2. Planem dla Partnera wskazanego w pkt. b będzie kwota umowna określona przez Organizatora, która po pierwszym kwartale zostanie zweryfikowana.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania targetu w pełnej wysokości do której został zobligowany. Wartość targetu zostanie rozpisana przez Organizatora i przesłana do Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres.
 4. Partner, dokonując w danym kwartale zakupów produktów alternatywnych, pracuje na swój rabat który może być przyznany w następnym kwartale pod warunkiem zrealizowania planu sprzedażowego (target).
 5. Po zrealizowaniu planu sprzedażowego (target) i osiągnięcia wymaganej kwoty sprzedaży określonej przez Organizatora uczestnik programu dostanie na następny kwartał dodatkowy rabat na produkty KATUN.
 6. Do planu sprzedażowego (target)   zaliczają się wszystkie zakupy produktów alternatywnych oferowanych przez  Organizatora dokonane przez Partnera – wyłączając koszt transportu przesyłki.
 7. Rabat uzyskany poprzez zrealizowanie planu sprzedażowego (target)   nie obowiązuję na produkty w cenach specjalnych, promocyjnych lub wynegocjowanych indywidualnie.
 8. Jeżeli w drugim kwartale funkcjonowania programu cel nie zostanie osiągnięty partner traci uzyskany rabat w następnym kwartale obwiązywania programu.
 9. Warunkiem przyznania rabatu jest terminowe regulowanie wszystkich należności przez Uczestnika.  Za niepłacenie w terminie Uczestnik może zostać wykluczony z Programu jednostronną decyzją Organizatora.  
 

Postanowienia końcowe:
  1. O stanie realizacji programu każdy Partner może dowiedzieć się indywidualnie wysyłając zapytanie na mail: biuro@meskato.pl
  2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Partnera Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) możliwości uzyskania rabatu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Programu w szczególności zmiany okresu rozliczeniowego w dowolnym momencie.
  4. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 
 

...